Regelhulp is een wegwijzer van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze regelhulp is een goed voorbeeld van domeinoverstijgend denken. Zo worden er bruggen gelegd tussen ‘Onderwijs’, ‘(jeugd)zorg’ en ‘WMO’.

Sinds kort heeft Ministerie van VWS, zelfs een begin gemaakt met het in kaart brengen van thuiszittersinitiatieven door heel Nederland. Bedoeld voor jongeren die, zoals regelhulp het zelf verwoord: “zijn vastgelopen op school en soms ook in de jeugdhulp”. Vooruitstrevend deze domeinoverstijgende gedachte!

Het gaat om plekken waar jongeren tot rust kunnen komen, zich en zich kunnen ontwikkelen en zo mogelijk weer onderwijs gaan volgen.

Sinds kort is Stichting LEFteam óók opgenomen in deze lijst. Wij danken het Ministerie van VWS voor deze vermelding! Op deze wijze zijn wij weer meer zichtbaar voor jongeren, maar vooral ook voor ouders, die dagelijks te maken hebben deze problematiek.

Meer informatie vind je op: https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/onderwijs-en-zorg/thuiszittersinitiatieven